Thứ Hai, 11 tháng 10, 2010

Qui định công tác Đoàn vụ

ĐOÀN TNCS HCM TỈNH BẮC GIANG
BCH TRƯỜNG CĐ NGÔ GIA TỰ
-------------------
Số: 02-QĐ/ĐTN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc.
------------------------
Bắc Giang, ngày 10 tháng 8 năm 2010

QUY ĐỊNH
Về một số nội dung công tác Đoàn vụ
Căn cứ quy định số 01-QĐ/TĐ ngày 23/5/2007 của BTV Tỉnh Đoàn Bắc Giang, nhằm đưa công tác Đoàn vụ thực hiện thống nhất và có nề nếp, Ban Chấp hành Đoàn trường quy định về một số nội dung công tác Đoàn vụ đối với các cơ sở đoàn như sau:
1. Về sổ ghi chép và lưu trữ tài liệu
1.1. Đoàn cơ sở
+ Sổ ghi chép gồm 6 loại:
- Sổ ghi nghị quyết, biên bản các cuộc họp.
- Sổ quản lý văn bản (công văn đến và đi), theo dõi thi đua khen thưởng.
- Sổ theo dõi tài chính của Đoàn.
- Sổ quản lý cán bộ và theo dõi công tác tổ chức.
- Sổ theo dõi kết quả hoạt động của Đoàn.
- Sổ theo dõi công tác kiểm tra.
+ Cặp lưu trữ tài liệu gồm 4 loại:
- Cặp lưu trữ văn bản của Đoàn trường.
- Cặp lưu trữ văn bản của cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị và các đơn vị phối hợp.
- Cặp lưu trữ văn bản của Đoàn cơ sở.
- Cặp lưu trữ văn bản của các cơ sở.
1.2. Chi đoàn cơ sở và chi đoàn thuộc Đoàn cơ sở
+ Sổ ghi chép: Dùng mẫu Sổ chi đoàn (theo mẫu quy định của TW Đoàn).
+ Cặp lưu trữ tài liệu gồm 3 loại:
- Cặp lưu trữ văn bản của Đoàn trường, đoàn cấp trên
- Cặp lưu trữ văn bản của cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị và các đơn vị phối hợp.
- Cặp lưu trữ văn bản của chi đoàn.
2. Về báo cáo
- Gửi các loại báo cáo tháng, quý, 6 tháng, năm học, báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất theo đúng yêu cầu và thời gian. Báo cáo tháng gửi vào ngày 19 hàng tháng (lấy số liệu từ 19 tháng trước đến 19 tháng hiện tại), báo cáo quý gửi vào ngày 20 của tháng cuối của quý, báo báo 6 tháng đầu năm gửi ngày 20/6,báo báo 6 tháng cuối năm gửi ngày 20/12, báo cáo năm học có công văn hướng dẫn riêng.
Căn cứ nội dung trên, đề nghị các cơ sở đoàn triển khai thực hiện nghiêm túc.
Nơi nhận:
- Các LCĐ, CĐ;
- Các đ/c UV BCH ĐT;
- Lưu VP ĐT.
TM. BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ
Nguyễn Đức ToànKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét