Thứ Hai, 11 tháng 10, 2010

Kế hoạch Đại hội Đoàn- Hội


ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH TRƯỜNG CĐ NGÔ GIA TỰ
_________________

Số: 50/KH-ĐTN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

Bắc Giang, ngày 15 tháng 8 năm 2010

KẾ HOẠCH
Tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường CĐ Ngô Gia Tự Bắc Giang lần thứ XXIV nhiệm kì 2010 - 2012

Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; thực hiện Kế hoạch số 105 KH/TĐ ngày 17 tháng 4 năm 2006 của BCH Tỉnh Đoàn Bắc Giang “V/v Tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang lần thứ XIV, nhiệm kì 2007-2012”, Ban Thường vụ Đoàn trường CĐ Ngô Gia Tự Bắc Giang triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn các cấp như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Đại hội Đoàn các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn nhằm đánh giá đúng thực trạng tình hình tổ chức Đoàn và việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội trong nhiệm kỳ qua, xây dựng phương hướng nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kì tới; tìm ra những giải pháp mới nhằm tổ chức động viên tuổi trẻ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của nhà trường, địa phương và đất nước trong thời kỳ mới.
Đại hội Đoàn các cấp phải đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Đảng, phát huy được trí tuệ và trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên trong công tác chuẩn vị và tổ chức Đại hội.
Việc bầu Ban Chấp hành Đoàn các cấp phải coi trọng chất lượng, phẩm chất chính trị, trí tuệ và năng lực hoạt động thực tiễn, có số lượng và cơ cấu hợp lý để lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kì tới; các đại biểu đi dự Đại hội Đoàn cấp trên phải là những cán bộ, đoàn viên thanh niên thật sự tiêu biểu.
Các cấp bộ Đoàn phải tạo được phong trào thi đua sôi nổi trước, trong và sau khi diễn ra Đại hội. Việc tổ chức Đại hội phải đảm bảo hiệu quả, thiết thực và tiết kiệm.
II. NỘI DUNG
Đại hội Đoàn các cấp cần thực hiện tốt 4 nội dung sau:
1. Tổng kết nhiệm kỳ Đại hội
Báo cáo tổng kết nhiệm kì và báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành cần đánh giá đúng thực trạng tình hình đoàn viên, thanh niên, thực trạng tổ chức cơ sở Đoàn và chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp; đánh giá sâu những mặt mạnh và những mặt còn hạn chế; phân tích nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm để tổ chức thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong thời gian tới.
Xây dựng phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kì tới cần bám sát các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và thực tiễn của cơ sở để chọn những việc làm trọng tâm, ý nghĩa, thiết thực; cần xác định các giải pháp cụ thể để xây dựng Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hoạt động.
2. Thảo luận đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện của Đại hội
Việc tổ chức thảo luận cần được tiến hành dân chủ, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, ĐVTN; tránh khuynh hướng báo cáo thành tích hoặc trình bày chiếu lệ, hình thức, …
3. Chuẩn bị nhân sự và bầu cử Ban Chấp hành khoá mới
a. Tiêu chuẩn uỷ viên Ban Chấp hành
Nhân sự Ban chấp hành Đoàn các cấp phải đảm bảo các tiêu chuẩn quy định trong Nghị quyết số 02-NQ/TƯĐTN ngày 17/9/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn (khoá VIII) “Về công tác cán bộ Đoàn trong thời kì mới”, đặc biệt nhấn mạnh những tiêu chí sau:
- Có lập trường chính trị vững vàng, kiên định lí tưởng, mục tiêu và con đường xã hội chủ nghĩa, quyết tâm thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới.
- Có kiến thức và năng lực tham gia các quyết định của Ban Chấp hành và có khả năng tổ chức thực hiện, làm việc hiệu quả.
- Có phẩm chất đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỉ luật, sống trung thực, lành mạnh.
- Có năng lực công tác xã hội và khả năng vận động thanh niên, tích cực, nhiệt tình tham gia công tác Đoàn và phong trào thanh niên ở đơn vị và được cán bộ, đoàn viên, thanh niên tín nhiệm.
- Cán bộ chủ chốt từ cấp cơ sở trở lên phải có trình độ chuyên môn, lí luận chính trị, nghiệp vụ công tác thanh vận theo quy định của Nghị quyết số 02-NQ/TƯĐTN ngày 17/9/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về công tác cán bộ; có quá trình công tác và tuổi đời phù hợp.
b. Số lượng uỷ viên Ban Chấp hành
- Chi đoàn: Có từ 3 đến 8 Đoàn viên bầu Bí thư, nếu thấy cần thiết có thể bầu 01 phó Bí thư. Có 9 Đoàn viên trở lên bầu Ban Chấp hành có từ 3-5 uỷ viên, trong đó có Bí thư và 01 Phó Bí thư.
- Đoàn Liên chi: Bầu Ban Chấp hành có từ 5-15 uỷ viên. Nếu Ban Chấp hành có dưới 9 uỷ viên thì bầu Bí thư và 01 Phó Bí thư; có từ 9 uỷ viên trở lên thì bầu Ban Thường vụ gồm có Bí thư, Phó Bí thư và các uỷ viên Thường vụ (Trường hợp cần thiết có thể bầu 02 Phó Bí thư sau khi được sự đồng ý của cấp uỷ Đảng cùng cấp và Đoàn cấp trên trực tiếp).
c. Cơ cấu Ban Chấp hành
Cán bộ Đoàn kiêm nhiệm, cán bộ Đoàn chủ chốt ở cơ sở.
Đoàn viên tiêu biểu có năng lực công tác xã hội, được ĐVTN tín nhiệm và có khả năng quy hoạch dự nguồn các chức danh chủ chốt của Đoàn.
Chú trọng tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc…
d. Độ tuổi bình quân của ban Chấp hành các cấp
Cấp cơ sở bình quân dưới 28 tuổi.
4. Về đại biểu Đại hội và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn cấp trên
a. Số lượng đại biểu Đại hội Đoàn các cấp
Do Ban chấp hành cấp triệu tập đại hội quyết định. Cụ thể, Đoàn cơ sở:
- Có dưới 150 đoàn viên nhất thiết tổ chức Đại hội Đoàn viên (Trường hợp đặc biệt khó khăn về điều kiện tổ chức Đại hội, có thể tổ chức Đại hội đại biểu nếu được Đoàn cấp trên trực tiếp đồng ý).
- Có trên 150 Đoàn viên phải tổ chức Đại hội đại biểu.
b. Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn cấp trên
Thực hiện theo Điều lệ Đoàn và hướng dẫn phân bổ của Đoàn cấp trên. Tuy nhiên đại biểu được bầu phải là đại biểu chính thức của đại hội, được đoàn viên thanh niên tín nhiệm và có khả năng đóng góp ý kiến vào những quyết định của Đại hội.
III. THỜI GIAN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI CÁC CẤP
1. Đại hội Chi đoàn: Không quá 01 ngày, bắt đầu và hoàn thành trong tháng 9/2010, .
2. Đại hội Liên chi đoàn: Không quá 01 ngày, bắt đầu và hoàn thành trong tháng 10/2010.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Cấp Đoàn trường
Xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường CĐ Ngô Gia Tự Bắc Giang lần thứ XXIV (Có kèm theo Quy trình Tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang lần thứ XIV của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Bắc Giang).
Chỉ đạo Liên chi đoàn khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức Đại hội điểm cấp Liên chi vào tháng 10/2010.
Giao cho Uỷ Ban kiểm tra Đoàn trường là bộ phận thường trực, tham mưu và giúp Ban Thường vụ Đoàn trường đôn đốc, hướng dẫn cơ sở tổ chức Đại hội Đoàn các cấp theo đúng tiến độ đã đề ra.
2. Cấp Liên chi đoàn
Xây dựng Kế hoạch, chọn 02 chi đoàn để chỉ đạo Đại hội điểm, đánh giá rút kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo và tổ chức Đại hội cấp cơ sở.
Đôn đốc, hướng dẫn cơ sở tổ chức tốt Đại hội Đoàn các cấp xong trong tháng 10/2010.
Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công Đại hội Đoàn cấp Liên chi trong thời gian tháng 10/2010.
Lưu ý: Ban Thường vụ Đoàn trường duyệt công tác chuẩn bị Đại hội của các Liên chi đoàn trước Đại hội 15 ngày.

Nơi nhận:
- Ban TCKT Tỉnh Đoàn Bắc Giang (B/c);
- Đảng uỷ-BGH trường CĐ Ngô Gia Tự (B/c);
- Thường vụ Đoàn trường;
- Các đồng chí UV BCH Đoàn trường;
- Các Liên chi đoàn và chi đoàn trực thuộc (T/h);
- Lưu VP Đoàn trường, UB kiểm tra.
TM. BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ

Nguyễn Đức Toàn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét